ติดตั้งปั๊บรับเงินเลย! 1,000 บาท

หากคุณรู้จักหรือมีเครือข่ายหรือพื้นที่ให้เช่าในโรงงาน และแนะนำให้ติดตั้งตู้เวนดิ้งพลัสของเราก็เตรียมรับทรัพย์กันไปเลย

เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าแนะนำ
– ได้รับเงิน 1,000 บาท/ ตู้ เมื่อโรงงานที่แนะนำติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าและตู้กดเครื่องดื่มอัติโนมัติ
– ได้รับเงิน 500 บาท หากมีติดแค่ตู้สินค้าเพียงอย่างเดียว
หมายเหตุ: การจ่ายค่าตอบแทนจากการแนะนำสถานที่ติดตั้ง จะมีผลหลังจากการเข้าติดตั้งตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้ง ตามสถานที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามรายละเอียดผู้แนะนำที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้ข้างต้น

*เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการติดตั้ง
สถานที่จะต้องอยู่ในเขต 21 จังหวัดที่ให้บริการ ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร
2. ปทุมธานี
3. สมุทรสาคร
4. ราชบุรี
5. กาญจนบุรี
6. นครนายก
7. สมุทรปราการ
8. อยุธยา
9. นครราชสีมา
10. ปราจีนบุรี
11. ลพบุรี
12. นนทบุรี
13. อ่างทอง
14. สระบุรี
15. สุพรรณบุรี
16. สมุทรสงคราม
17. ชลบุรี
18. นครปฐม
19. ระยอง
20. ฉะเชิงเทรา
21. สิงห์บุรี

แนะนำหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อที่
LINE: http://bit.ly/VDP_line
Inbox: m.me/vendingplusfanpage
โทร: 02-009-0500
รับเงินคืนสูงสุด 5 บาท! ที่ตู้เวนดิ้งพลัส เมื่อใช้จ่ายผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ลูกค้าใหม่ : รับเงินคืนทันที 5 บาท เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 20 บาท
(1 คน/ 1สิทธิ/ 1 เดือน/ 1 ร้านค้า หรือ 30,000 สิทธิตลอระยะเวลาแคมเปญ)
ลูกค้าเก่า : รับเงินคืนทันที 2 บาท เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 20 บาท
(1 คน/ 1สิทธิ/ 1 เดือน/ 1 ร้านค้า หรือ 30,000 สิทธิตลอระยะเวลาแคมเปญ)

ระยะเวลา : 15 พ.ค. 64 – 15 ก.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย :

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ผ่านการยืนยันตัวตน
 4. ลูกค้าใหม่ทำการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Bluepay , Sun 108,Vending Plus, True Vending Machine, CP Retailink ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 64 – 15 ก.ค. 64 ด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท จะได้รับเงินคืนทันทีเข้าบัญชี ทรูมันนี่วอลเล็ทครั้งละ 5 บาทในการใช้จ่ายครั้งแรก เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 20 บาท (1 คน/ 1สิทธิ/ 1 เดือน/ 1 ร้านค้า หรือ 30,000 สิทธิตลอระยะเวลาแคมเปญ)
 5. ลูกค้าเก่าทำการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Vending Plus, ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 64 – 15 ก.ค. 64 ด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท จะได้รับเงินคืนทันทีเข้าบัญชี ทรูมันนี่วอลเล็ทครั้งละ 2 บาท เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 20 บาท (1 คน/ 1สิทธิ/ 1 เดือน/ 1 ร้านค้า หรือ 30,000 สิทธิตลอระยะเวลาแคมเปญ)
 6. บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนทันทีหลังจากการจ่ายเงิน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือการเรียกเงินที่บริษัทฯ ได้โอนให้คืนตามความเหมาะสม
 7. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240

สะสมครบ 3 บิลแลกรับฟรีน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอน 1 ขวด

💥สะสมครบ 3 บิลแลกรับฟรีน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอน 1 ขวด💥
.
พี่ม่อนชวนมาใช้แอป สบาย มันนี่ ซื้อน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนที่ตู้เวนดิ้งพลัส สะสมให้ครบ 3 บิล นำมาแลกรับโค้ดน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนฟรี 1 ขวด แฟนคลับพี่ม่อนและลูกค้า สบาย มันนี่ ทุกคนต้องรีบมาแลกกันหน่อยแล้ว‼
.
📌รับสิทธิ์แลกน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนที่นี่
****************************************
คลิก 👉m.me/vendingplusfanpage
.
📌ระยะเวลาโปรโมชั่น
*******************
6 พ.ค. 64 – 5 ส.ค. 64
.
📌เงื่อนไขการรับสิทธิ์
*******************
1. ลูกค้าจะต้องซื้อน้ำแร่/ น้ำดื่ม ลายโดราเอมอนจากตู้เวนดิ้งพลัสเท่านั้น
2. สามารถซื้อน้ำแร่ หรือน้ำดื่มแล้วสะสมครบ 5 ฝา (คละฝาได้) ได้รับสิทธิ์แลกน้ำแร่/ น้ำดื่ม โดราเอมอน ฟรี! 1 ขวด
3. ถ่ายภาพฝาน้ำแร่/ น้ำดื่มโดราเอมอน ทั้ง 5 ฝา เข้ามาที่ Inbox เพจเวนดิ้งพลัส
4. แจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ (โค้ดแลกน้ำแร่ /น้ำดื่มโดราเอมอน)
5. โค้ดมีอายุการใช้งาน 15 วัน นับจากวันที่ทำการยืนยันรับสิทธิ์
6. จำกัด 1 คน/ 1 สิทธิ์/ เดือน
7. ลูกค้าสามารถแลกรับน้ำแร่/ น้ำดื่มโดราเอมอนฟรี! ได้ที่ตู้เวนดิ้งพลัสทั่วประเทศ โดยใส่โค้ดที่เมนู “แลกเครื่องดื่มฟรี!”
8. สงวนสิทธิ์และเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด
.
📌ช้อปน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนง่าย ๆ แบบออนไลน์ที่นี่เลย
Shopee:👉 https://shopee.co.th/sabuytech
Lazada:👉 http://bit.ly/SBT_Lazada

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-009-0500

สะสมครบ 5 ฝาแลกรับฟรีน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอน 1 ขวด

💥สะสมครบ 5 ฝาแลกรับฟรีน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอน 1 ขวด💥

พี่ม่อนชวนมาซื้อน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนที่ตู้เวนดิ้งพลัสดื่มเสร็จอย่าเพิ่งทิ้งฝารีบหามาสะสมให้ครบ 5 อัน เอามาแลกรับโค้ดน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนฟรี 1 ขวด แฟนคลับพี่มอนและลูกค้าเวนดิ้งพลัสทุกท่านห้ามพลาดเลยนะ‼

📌รับสิทธิ์แลกน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนที่นี่
คลิก 👉m.me/vendingplusfanpage

📌ระยะเวลาโปรโมชั่น
6 พ.ค. 64 – 5 ส.ค. 64

📌เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. ลูกค้าจะต้องซื้อน้ำแร่/ น้ำดื่ม ลายโดราเอมอนจากตู้เวนดิ้งพลัสเท่านั้น
2. สามารถซื้อน้ำแร่ หรือน้ำดื่มแล้วสะสมครบ 5 ฝา (คละฝาได้) ได้รับสิทธิ์แลกน้ำแร่/ น้ำดื่ม โดราเอมอน ฟรี! 1 ขวด
3. ถ่ายภาพฝาน้ำแร่/ น้ำดื่มโดราเอมอน ทั้ง 5 ฝา เข้ามาที่ Inbox เพจเวนดิ้งพลัส
4. แจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ (โค้ดแลกน้ำแร่ /น้ำดื่มโดราเอมอน)
5. โค้ดมีอายุการใช้งาน 15 วัน นับจากวันที่ทำการยืนยันรับสิทธิ์
6. จำกัด 1 คน/ 1 สิทธิ์/ เดือน
7. ลูกค้าสามารถแลกรับน้ำแร่/ น้ำดื่มโดราเอมอนฟรี! ได้ที่ตู้เวนดิ้งพลัสทั่วประเทศ โดยใส่โค้ดที่เมนู “แลกเครื่องดื่มฟรี!”
8. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำถูกต้องกติกาและเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

📌ช้อปน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนง่าย ๆ แบบออนไลน์ที่นี่เลย
Shopee:👉 https://shopee.co.th/sabuytech
Lazada:👉 http://bit.ly/SBT_Lazada

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.02-009-0500

เปิดฝารับโชค แลกซื้อคาราบาวแดง 2 บาท!!! ที่ตู้เวนดิ้งพลัสวันนี้


*พิเศษสำหรับสมาชิกเพื่อนบาวแดงส่งรหัสใต้ฝาคาราบาวแดง หรือใต้ห่วงคาราบาวกรีนแอปเปิ้ลครั้งแรกของแคมเปญ ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 จะได้รับ 1 สิทธิ์แลกซื้อ(เลขที่อ้างอิง) ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อลูกค้าส่งรหัสครบทุกๆ 3 รหัสภายใน 7 วัน จะได้รับ 1 สิทธิ์แลกซื้อ(เลขที่อ้างอิง) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์แลกซื้อ 2 สิทธิ์แลกซื้อ(เลขที่อ้างอิง) ต่อ 7 วัน ต่อหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้ไม่สามารถยกยอดการส่งรหัสไปรวมในรอบการใช้สิทธิ์ถัดไปได้ สิทธิ์แลกซื้อสามารถแลกได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ สิทธิ์แลกซื้อมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิ์แลกซื้อ จำกัดสินค้าสำหรับแลกซื้อ 4,000,000 ชิ้นต่อเดือน รายละเอียดการใช้สิทธิ์แลกซื้อดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คาราบาว ผู้เข้าร่วมซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวแดง หรือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกรีนแอปเปิ้ล สามารถนำรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ หรือใต้ห่วงกระป๋อง ส่งไปเพื่อรับสิทิ์แลกซื้อ ผู้เข้าร่วมรายการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงโดยการเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) โดยการลงทะเบียนสมาชิก ด้วยการส่งรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ หรือใต้ห่วงกระป๋อง แล้วกรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ปีที่เกิด หลังจากส่งรหัสแล้วระบบจะแสดงข้อความขอบคุณ โดยผู้ส่งเลขไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น การส่งรหัส 1 ครั้ง / หมายเลข ถือเป็น 1 สิทธิ์ ผู้เข้าร่วมรายการสามารถส่งรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ หรือใต้ห่วงกระป๋องได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 มี ภาพของรางวัลสำหรับการโฆษณาเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-639-8600

เจ้าแรกในไทย‼ เวนดิ้งพลัสสุดล้ำ เปิดตัวเทคโนโลยีการ แตะบัตรรับเครื่องดื่มสวัสดิการบนตู้กดอัตโนมัติ

เจ้าแรกในไทย

‼

เวนดิ้งพลัสสุดล้ำ เปิดตัวเทคโนโลยีการ #แตะบัตรรับเครื่องดื่มสวัสดิการบนตู้กดอัตโนมัติ เป็นระบบที่ได้มาตรฐาน ภายใต้เครือ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าเดียวที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง

ในยุค New Normal มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ถูกพัฒนาให้ทันสมัยต่อพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึง เวนดิ้งแมชชีน ธุรกิจที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างมากในไทยกำลังได้รับความสนใจอย่างมากมาย ไม่เว้นแม้แต่ผู้ประกอบการโรงงานที่มีพนักงานจำนวนมาก และยังต้องการเสาะหาวิธีในการมอบสวัสดิการเพื่อสุขภาพและเป็นกำลังใจให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นกำลังส่วนสำคัญในการเติบโตของธุรกิจ

โดย บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไว้วางใจให้ บริษัท เวนดิ้งพลัส จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์มอบสวัสดิการแบบ New Normal ให้กับพนักงานทุกท่าน เพียงแตะบัตรพนักงานก็จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกเครื่องดื่มฟรี เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน สะดวกมาก เป็นการตอบโจทย์ยุคของสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ได้อย่างดี #เวนดิ้งพลัส#สังคมไร้เงินสด#รับชำระแบบใหม่#ตู้กดอัตโนมัติ

เวนดิ้ง พลัส ทุ่ม 600 ล้าน ปูพรม 6,000 ตู้ พร้อมดึงการ์ตูนดัง “โดราเอมอน” สร้างสีสัน ปลุกตลาดเวนดิ้งแมชชีน

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คาดว่าภายในปีนี้จะสามารถขยายการติดตั้งตู้เพิ่มเติมได้ถึง 12,000 ตู้ จากเดิม 6,000 ตู้ ครอบคลุมการจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งในรูปแบบของบริษัทผลิตเอง อาทิ น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว บะหมี่สำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย ชุดชั้นใน และ ซีดีเพลง

รวมถึงสินค้าที่เกิดจากความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เช่นหน้ากากผ้า ชุดชั้นในจากซาบีน่า, หน้ากาก กระเป๋าผ้าจากนารายา, หน้ากากลิขสิทธิ์ไลน์จาก Kireo, สินค้า gadget จาก Rizz, MP3 CD เพลงจากGMM หรือ เสื้อโปโลจากแบรนด์ FU เราก็ยังคงเปิดรับสินค้าใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยตอนนี้เราเริ่มจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางแบบซองแล้ว อย่างเช่น Smooto, Morika และ Jula’s herb

โดยในปีนี้ บริษัทมีแผนที่ออกสินค้าลิขสิทธิ์ เพื่อเพิ่มสีสันของสินค้าของเวนดิ้งพลัส สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวการ์ตูนลิขสิทธิ์แรกของคือ “โดราเอมอน” 40 ลายสำหรับเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ตั้งเป้า4ล้านขวดภายในปี2564 นอกจากจำหน่ายผ่านตู้ของเวนดิ้งพลัสแล้ว ยังมีแผนที่จะนำเข้าไปวางจำหน่ายในช่องทาง E-commerce และMarket place ชั้นนำ และในอนาคตอันใกล้จะมีสินค้าลิขสิทธิ์ตัวคาแรกเตอร์เข้ามาเพิ่มอีก 2 คาแรกเตอร์

นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายรุกตลาดใหม่ๆ เข้าเสริมพร์อตธุรกิจให้หลากหลายอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น Sabuy Money บริการ E-Wallet ใน Ecosystem ของเวนดิ้งพลัส หรือ Sabuy Exchange ที่เข้ามาช่วยเสริมเรื่องของ Loyalty Program ในกลุ่มร้านค้าปลีก ซึ่งมีจุดเด่นที่ต่างจากคู่แข่งในตลาดคือ ระบบสะสมแต้มที่ลูกค้าสามารถนำแต้มของพันธมิตรมาใช้ร่วมกันได้

รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการทำงานกับพาร์ทเนอร์อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายไปหา พาร์ทเนอร์ใหม่ๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดที่ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นทางออกให้กับอีกหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กในการขยายช่องทางจำหน่ายและเพิ่มการเข้าถึงของผู้บริโภค คาดว่าภายในปีนี้จะสามารถขยายความร่วมมือได้ราวๆ10 โปรเจ็ค

“ปีนี้บริษัทใช้งบลงทุนราว 600 ล้านบาท แบ่งเป็น งบลงทุนติดตั้งตู้เวนดิ้งแมชชีน  400 ล้านบาทให้ครอบคลุมจากเดิม 21 จังหวัดโดยขยายไปจังหวัดใกล้เคียง บนโลเคชั่นที่มีศักยภาพเติบโตสูง เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย แหล่งชุมชนต่างๆ  และอีก 200 ล้านบาท เป็น งบลงทุนในส่วนของ commercial investment

รวมทั้งการลงทุนเข้าซื้อกิจการธุรกิจตู้เวนดิ้งแมชชีนรายย่อยที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้หลังจากต้องประสบปัญหากับวิฤติต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีการเจรจาราว 10 รายและจะทะยอยสรุปผลตลอดทั้งปี ”

ที่มา: https://www.thansettakij.com/content/business/467266