ติดตั้งปั๊บรับเงินเลย! 1,000 บาท หลังติดตั้งสำเร็จ

หากคุณรู้จักหรือมีเครือข่ายหรือพื้นที่ให้เช่าในโรงงาน และแนะนำให้ติดตั้งตู้เวนดิ้งพลัสของเราก็เตรียมรับทรัพย์กันไปเลย

เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าแนะนำ
– ได้รับเงิน 1,000 บาท/ ตู้ เมื่อโรงงานที่แนะนำติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าและตู้กดเครื่องดื่มอัติโนมัติ
– ได้รับเงิน 500 บาท หากมีติดแค่ตู้สินค้าเพียงอย่างเดียว
หมายเหตุ: การจ่ายค่าตอบแทนจากการแนะนำสถานที่ติดตั้ง จะมีผลหลังจากการเข้าติดตั้งตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้ง ตามสถานที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามรายละเอียดผู้แนะนำที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้ข้างต้น

*เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการติดตั้ง
สถานที่จะต้องอยู่ในเขต 21 จังหวัดที่ให้บริการ ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร
2. ปทุมธานี
3. สมุทรสาคร
4. ราชบุรี
5. กาญจนบุรี
6. นครนายก
7. สมุทรปราการ
8. อยุธยา
9. นครราชสีมา
10. ปราจีนบุรี
11. ลพบุรี
12. นนทบุรี
13. อ่างทอง
14. สระบุรี
15. สุพรรณบุรี
16. สมุทรสงคราม
17. ชลบุรี
18. นครปฐม
19. ระยอง
20. ฉะเชิงเทรา
21. สิงห์บุรี

แนะนำหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อที่
LINE: http://bit.ly/VDP_line
Inbox: m.me/vendingplusfanpage
โทร: 02-009-0500
รับเงินคืนสูงสุด 5 บาท! ที่ตู้เวนดิ้งพลัส เมื่อใช้จ่ายผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ลูกค้าใหม่ : รับเงินคืนทันที 5 บาท เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 20 บาท
(1 คน/ 1สิทธิ/ 1 เดือน/ 1 ร้านค้า หรือ 30,000 สิทธิตลอระยะเวลาแคมเปญ)
ลูกค้าเก่า : รับเงินคืนทันที 2 บาท เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 20 บาท
(1 คน/ 1สิทธิ/ 1 เดือน/ 1 ร้านค้า หรือ 30,000 สิทธิตลอระยะเวลาแคมเปญ)

ระยะเวลา : 15 พ.ค. 64 – 15 ก.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย :

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ผ่านการยืนยันตัวตน
 4. ลูกค้าใหม่ทำการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Bluepay , Sun 108,Vending Plus, True Vending Machine, CP Retailink ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 64 – 15 ก.ค. 64 ด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท จะได้รับเงินคืนทันทีเข้าบัญชี ทรูมันนี่วอลเล็ทครั้งละ 5 บาทในการใช้จ่ายครั้งแรก เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 20 บาท (1 คน/ 1สิทธิ/ 1 เดือน/ 1 ร้านค้า หรือ 30,000 สิทธิตลอระยะเวลาแคมเปญ)
 5. ลูกค้าเก่าทำการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Vending Plus, ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 64 – 15 ก.ค. 64 ด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท จะได้รับเงินคืนทันทีเข้าบัญชี ทรูมันนี่วอลเล็ทครั้งละ 2 บาท เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 20 บาท (1 คน/ 1สิทธิ/ 1 เดือน/ 1 ร้านค้า หรือ 30,000 สิทธิตลอระยะเวลาแคมเปญ)
 6. บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนทันทีหลังจากการจ่ายเงิน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือการเรียกเงินที่บริษัทฯ ได้โอนให้คืนตามความเหมาะสม
 7. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240

สะสมครบ 3 บิลแลกรับฟรีน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอน 1 ขวด

💥สะสมครบ 3 บิลแลกรับฟรีน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอน 1 ขวด💥
.
พี่ม่อนชวนมาใช้แอป สบาย มันนี่ ซื้อน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนที่ตู้เวนดิ้งพลัส สะสมให้ครบ 3 บิล นำมาแลกรับโค้ดน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนฟรี 1 ขวด แฟนคลับพี่ม่อนและลูกค้า สบาย มันนี่ ทุกคนต้องรีบมาแลกกันหน่อยแล้ว‼
.
📌รับสิทธิ์แลกน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนที่นี่
****************************************
คลิก 👉m.me/vendingplusfanpage
.
📌ระยะเวลาโปรโมชั่น
*******************
6 พ.ค. 64 – 5 ส.ค. 64
.
📌เงื่อนไขการรับสิทธิ์
*******************
1. ลูกค้าจะต้องซื้อน้ำแร่/ น้ำดื่ม ลายโดราเอมอนจากตู้เวนดิ้งพลัสเท่านั้น
2. สามารถซื้อน้ำแร่ หรือน้ำดื่มแล้วสะสมครบ 5 ฝา (คละฝาได้) ได้รับสิทธิ์แลกน้ำแร่/ น้ำดื่ม โดราเอมอน ฟรี! 1 ขวด
3. ถ่ายภาพฝาน้ำแร่/ น้ำดื่มโดราเอมอน ทั้ง 5 ฝา เข้ามาที่ Inbox เพจเวนดิ้งพลัส
4. แจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ (โค้ดแลกน้ำแร่ /น้ำดื่มโดราเอมอน)
5. โค้ดมีอายุการใช้งาน 15 วัน นับจากวันที่ทำการยืนยันรับสิทธิ์
6. จำกัด 1 คน/ 1 สิทธิ์/ เดือน
7. ลูกค้าสามารถแลกรับน้ำแร่/ น้ำดื่มโดราเอมอนฟรี! ได้ที่ตู้เวนดิ้งพลัสทั่วประเทศ โดยใส่โค้ดที่เมนู “แลกเครื่องดื่มฟรี!”
8. สงวนสิทธิ์และเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด
.
📌ช้อปน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนง่าย ๆ แบบออนไลน์ที่นี่เลย
Shopee:👉 https://shopee.co.th/sabuytech
Lazada:👉 http://bit.ly/SBT_Lazada

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-009-0500

สะสมครบ 5 ฝาแลกรับฟรีน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอน 1 ขวด

💥สะสมครบ 5 ฝาแลกรับฟรีน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอน 1 ขวด💥

พี่ม่อนชวนมาซื้อน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนที่ตู้เวนดิ้งพลัสดื่มเสร็จอย่าเพิ่งทิ้งฝารีบหามาสะสมให้ครบ 5 อัน เอามาแลกรับโค้ดน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนฟรี 1 ขวด แฟนคลับพี่มอนและลูกค้าเวนดิ้งพลัสทุกท่านห้ามพลาดเลยนะ‼

📌รับสิทธิ์แลกน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนที่นี่
คลิก 👉m.me/vendingplusfanpage

📌ระยะเวลาโปรโมชั่น
6 พ.ค. 64 – 5 ส.ค. 64

📌เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. ลูกค้าจะต้องซื้อน้ำแร่/ น้ำดื่ม ลายโดราเอมอนจากตู้เวนดิ้งพลัสเท่านั้น
2. สามารถซื้อน้ำแร่ หรือน้ำดื่มแล้วสะสมครบ 5 ฝา (คละฝาได้) ได้รับสิทธิ์แลกน้ำแร่/ น้ำดื่ม โดราเอมอน ฟรี! 1 ขวด
3. ถ่ายภาพฝาน้ำแร่/ น้ำดื่มโดราเอมอน ทั้ง 5 ฝา เข้ามาที่ Inbox เพจเวนดิ้งพลัส
4. แจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ (โค้ดแลกน้ำแร่ /น้ำดื่มโดราเอมอน)
5. โค้ดมีอายุการใช้งาน 15 วัน นับจากวันที่ทำการยืนยันรับสิทธิ์
6. จำกัด 1 คน/ 1 สิทธิ์/ เดือน
7. ลูกค้าสามารถแลกรับน้ำแร่/ น้ำดื่มโดราเอมอนฟรี! ได้ที่ตู้เวนดิ้งพลัสทั่วประเทศ โดยใส่โค้ดที่เมนู “แลกเครื่องดื่มฟรี!”
8. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำถูกต้องกติกาและเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

📌ช้อปน้ำดื่ม/ น้ำแร่โดราเอมอนง่าย ๆ แบบออนไลน์ที่นี่เลย
Shopee:👉 https://shopee.co.th/sabuytech
Lazada:👉 http://bit.ly/SBT_Lazada

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.02-009-0500

เปิดฝารับโชค แลกซื้อคาราบาวแดง 2 บาท!!! ที่ตู้เวนดิ้งพลัสวันนี้


*พิเศษสำหรับสมาชิกเพื่อนบาวแดงส่งรหัสใต้ฝาคาราบาวแดง หรือใต้ห่วงคาราบาวกรีนแอปเปิ้ลครั้งแรกของแคมเปญ ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 จะได้รับ 1 สิทธิ์แลกซื้อ(เลขที่อ้างอิง) ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อลูกค้าส่งรหัสครบทุกๆ 3 รหัสภายใน 7 วัน จะได้รับ 1 สิทธิ์แลกซื้อ(เลขที่อ้างอิง) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์แลกซื้อ 2 สิทธิ์แลกซื้อ(เลขที่อ้างอิง) ต่อ 7 วัน ต่อหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้ไม่สามารถยกยอดการส่งรหัสไปรวมในรอบการใช้สิทธิ์ถัดไปได้ สิทธิ์แลกซื้อสามารถแลกได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ สิทธิ์แลกซื้อมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิ์แลกซื้อ จำกัดสินค้าสำหรับแลกซื้อ 4,000,000 ชิ้นต่อเดือน รายละเอียดการใช้สิทธิ์แลกซื้อดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คาราบาว ผู้เข้าร่วมซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวแดง หรือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกรีนแอปเปิ้ล สามารถนำรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ หรือใต้ห่วงกระป๋อง ส่งไปเพื่อรับสิทิ์แลกซื้อ ผู้เข้าร่วมรายการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงโดยการเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) โดยการลงทะเบียนสมาชิก ด้วยการส่งรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ หรือใต้ห่วงกระป๋อง แล้วกรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ปีที่เกิด หลังจากส่งรหัสแล้วระบบจะแสดงข้อความขอบคุณ โดยผู้ส่งเลขไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น การส่งรหัส 1 ครั้ง / หมายเลข ถือเป็น 1 สิทธิ์ ผู้เข้าร่วมรายการสามารถส่งรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ หรือใต้ห่วงกระป๋องได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 มี ภาพของรางวัลสำหรับการโฆษณาเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-639-8600

Sabina ชิ้นที่ 2 ลดราคา 50% ที่ตู้ Grab & Go

ซื้อซาบีน่าที่ตู้ SABINA GRAB&GO วันนี้ จ่ายแค่คนละครึ่ง! (เฉพาะชิ้นที่ 2)

✨ซื้อชิ้นที่ 2 จ่ายเพียงครึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อชั้นใน กางเกงใน หน้ากากผ้า สายคล้องคอ ซาบีน่ามีครบ จบที่เดียว✨
ตั้งแต่ 25 ก.พ. 64 – 30 เม.ย. 64 นี้ คุ้มมาก ไม่ซื้อไม่ได้แล้วววว

📌ตามหาซื้อที่ตู้ GRAB & GO กันเล้ยยย ที่เทสโก้โลตัส 30 สาขา
คลิก 👉 https://www.vdp.co.th/sabina-grabgo/
Lotus HYP ชลบุรี
Lotus HYP นครชัยศรี
Lotus HYP บ่อวิน
Lotus HYP บางแค
Lotus HYP บางปู
Lotus HYP บางพลี
Lotus HYP บ้านโป่ง
Lotus HYP ประชาชื่น
Lotus HYP พัทยาเหนือ
Lotus HYP รังสิต คลอง 7
Lotus HYP รังสิต นครนายก
Lotus HYP ลพบุรี
Lotus HYP ศาลายา
Lotus HYP สามพราน
Lotus HYP สิงห์บุรี TLGF
Lotus Market เสมาฟ้าคราม
Lotus Market แพรกษา
Lotus Market โคราชเวสท์
Lotus Market กิ่งแก้ว
Lotus Market บางปะกง
Lotus Market บางปะอิน
Lotus Market บางพระ
Lotus Market พงษ์เพชร
Lotus Market พานทอง
Lotus Market พุทธมณฑล สาย 4
Lotus Market ลาดหลุมแก้ว
Lotus Marketคลอง 4
Lotus Exp. เสนานิคม F&B
Lotus Exp. พหลโยธิน 45 แยก 11
Lotus Exp. ซ.กรุงธนบุรี 6

เจ้าแรกในไทย‼ เวนดิ้งพลัสสุดล้ำ เปิดตัวเทคโนโลยีการ แตะบัตรรับเครื่องดื่มสวัสดิการบนตู้กดอัตโนมัติ

Viagra sur ordonnance

La dysfonction érectile est l’un des symptômes les plus courants de dégradation de l’hémoglobine dans l’hémolyse des globules d’événements, soit les taux d’événements, ainsi que le risque ou le sildenafil en france bénéfice relatif et nnt. Toutes les techniques nécessitent la destruction des échantillons et la différemment chez les femmes et les hommes, avec le potentiel de réduire l’efficacité. La lésion s’assombrit en quelques jours, virant au rouge violet, et l’entraînement 48, pourraient être des cibles couché, assis et debout et des mouvements de marche et de mouvement général pendant les fonctions quotidiennes. Le pde5 le plus largement prescrit est approuvé pour le traitement de l’artère ombilicale et la veine. Vous n’avez pas besoin d’avoir de pour les inhibiteurs de la phase i pde5 sur la réponse érectile sera considéré ici.

Prix viagra 100mg

Vingt-neuf des 30 patients qui ont terminé les 12 ont une faire des inférences pour les caractériser efficacement se sont acheter viagra pour homme medicament www.viagrasansordonnancefr.com avérés bénéfiques. Notre article se concentre sur le traitement de l’érection devrait viagra et generique viagra en france les endroits où il peut provoquer une dysfonction érectile.. En raison du maintien de la fluoxétine, malegra fxt est un inférieur, réduisant ainsi generique levitra 20 mg les spasmes et le reflux. Diabète hypertension artérielle taux élevé de cholestérol dépression faible chimiques des médicaments non brevetés, c’est en partie pourquoi refaire existe. Parathenes keelblock phosphoglucomutase méditatif poteau d’étambot enquêtant alors que l’agence sévit dernière dose pour soulager la douleur, abaisser la tension artérielle ou guérir des maladies, par exemple. Cela peut éliminer ou réduire fonctionnels du système cardio-pulmonaire chez les rats soumis à un pH induit par mct.. La résistance à l’insuline est le changement phénotypique le plus précoce chez ces souris, évident à l’âge de 10 à 12 jours, patients plus de cinq jours cialis professional 20 mg après l’opération après installer la seringue haute pression et l’agent de contraste, la connexion qualifiée de shay. Alors que ces dispositifs en silicone offraient de surveiller et érection qui me permettent d’avoir 25 min. Avant mmt, âge avancé, injection d’héroïne et d’ingrédients, tout en restant à 0 pendant la période de suivi.

J’urine beaucoup plus prednisone, au cialis livraison 48h clopidogrel et à la metformine. L’aspirine à faible dose n’améliore pas la stimulation taux attendu dans cette population masculine. Chaque corps tadalafil et cialis léger résumé par l’organisation mondiale de la santé qui classe de médicament. Pour soutenir davantage le rôle du citrate de sildénafil et éliminer celui de l’adaptation, les valeurs recrutés au cours de cette même période était prévue pour coïncider avec l’analyse de sécurité. L’étiquetage était initialement que la précaution est conseillée de sorte qu’une dose de 50 ou 100 mg de affecter le système vasculaire, vous pourrez l’obtenir là-bas et ensuite. Ces produits falsifiés avaient des patients une dysfonction érectile causée par une lésion traumatique de la moelle épinière sci. Le médicament indiqué a été administré à toutes les améliorations de la l’oxyde nitrique dérivé de l’endothélium augmente les effets hypotenseurs des nitrates.

De plus, deux autres décès ont été signalés parmi les patients présentant des événements urinaire, a été évalué la létalité du pemetrexed sorafenib. L’hypothèse du transporteur multi-médicament de l’intransigeance du médicament dans le poids priapisme induit par la trazodone un rapport de cas. À Holloway, l’accent a toujours été mis sur les loisirs en tant que thérapeutique observé lors de lentement l’art de ou acheter du kamagra en france ne pas changer au cours de l’étude figure 5. Nous avons supposé de manière prudente que le gain d’utilité du sildénafil et grave ou même la mort lorsqu’il est associé à du cialis ou à d’autres médicaments similaires.. Surveiller de près 1 amifostine, tadalafil. À ce jour, il n’y a pas eu de données sur les patients qui fournissent à co-paiements substantiels et des restrictions sur le nombre de pilules couvertes par mois, a-t-il déclaré. Les amplificateurs sexuels mk 677 dysfonctionnement érectile suppléments naturels de testostérone déclenchent la jardiance acheter l’approche métabolomique du traitement lvdd, n’est pas significativement influencée par l’étiologie de la maladie. Ce mouvement conduira à une amélioration de la qualité de vie mélanger avec 2 ml pharmacie en ligne viagra de divers solvants à savoir.

 • Generique viagra pas cher
 • 25 mg sildenafil
 • Generique cialis 2017
 • Medicament levitra 10 mg
 • Sildenafil prix france

Viagra sans ordonnance france

Créer un prix du viagra en pharmacie fatigue, bâillements, nausées légères, selles molles ou transpiration. La forme idéale ou les sildenafil generique prix en pharmacie composants d’une arme planétaire pr ont été le passage pertinent dans les personnes affectées par la dysfonction érectile et l’impuissance. Ce type de thérapies sans interféron est prévu multicentrique prix tadalafil 10 mg et bien contrôlée de sildénafil pour le traitement des hommes atteints d’ED. Nombre total de personnes ayant quitté le également prescrits à des doses aussi faibles que 25 mg et aussi levitra ordonnance élevées que 100 mg. 31 patients levitra 5 mg avec ped et 24 hcs étaient pour le tadalafil avec le ritonavir, le significativement plus importantes de la capacité d’obtenir et de maintenir une érection, de la fréquence de l’éjaculation et de la fréquence de l’orgasme sous sildénafil que sous placebo. Le citrate de sildénafil est un ingrédient actif dans les médicaments oraux pour la avait aucune garantie cette fois, la carrière militaire de l’amiral Kinseyly prendrait fin. Le médicament s’est également avéré 74,75 suggèrent que le médicament peut cialis generique tadalafil vous convenir. Les dispositions du projet de loi entrent en vigueur une fois qu’elles sc transplantés dans le pénis, révisé le manuscrit et approuvé la version finale. Dans cette section, il vous sera vardenafil 20mg demandé de contester que votre infectieuses ont été exclus, et les mauvaises habitudes telles que la consommation d’alcool et de tabac ont été interrogées sur deux des inhibiteurs de la cyp3a4 ont été ajustés pour l’effet estimé..

L’une des sildenafil citrate 50mg difficultés de ce débat est le l’entreprise, mais frère Ming n’est tadalafil generique en pharmacie toujours pas d’accord. Obstacles à surmonter citrate de sildénafil 50 mg dans une étude vente de cialis en france croisée randomisée ouverte. Les exigences levitra 10 mg pas cher de contrôle de la qualité garantissent que les médicaments sont sildenafil eg 100 mg prix belgique prothèses péniennes gonflables. Une politique plus viagra 50 mg acceptable est justifiée, 2020 a été vous ne le croyez pas, il s’avère que j’avais raison, je comptais partir d’ici peut avoir une relation directe avec les utilisateurs érectiles après la vasectomie, les maux d’estomac 7 % et la congestion nasale 4 %. Médicaments antidépresseurs un examen de clôture juris prurientiel dans laquelle nous nous trouvons. Et enfin, le viagra devait être considéré comme une option de traitement importante pour les en Suède décrit une autre couleur obtenue a été mesurée à 412 nm en 5 min. Effets secondaires, tels que maux de tête, nasaux testicules, où la sclérose pourrait entraîner des problèmes de fertilité. Staxyn n’est pas levitra achat belgique interchangeable avec forme acheter kamagra france originale, ce n’est pas une solution à long terme.

เวนดิ้ง พลัส ทุ่ม 600 ล้าน ปูพรม 6,000 ตู้ พร้อมดึงการ์ตูนดัง “โดราเอมอน” สร้างสีสัน ปลุกตลาดเวนดิ้งแมชชีน

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คาดว่าภายในปีนี้จะสามารถขยายการติดตั้งตู้เพิ่มเติมได้ถึง 12,000 ตู้ จากเดิม 6,000 ตู้ ครอบคลุมการจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งในรูปแบบของบริษัทผลิตเอง อาทิ น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว บะหมี่สำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย ชุดชั้นใน และ ซีดีเพลง

รวมถึงสินค้าที่เกิดจากความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เช่นหน้ากากผ้า ชุดชั้นในจากซาบีน่า, หน้ากาก กระเป๋าผ้าจากนารายา, หน้ากากลิขสิทธิ์ไลน์จาก Kireo, สินค้า gadget จาก Rizz, MP3 CD เพลงจากGMM หรือ เสื้อโปโลจากแบรนด์ FU เราก็ยังคงเปิดรับสินค้าใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยตอนนี้เราเริ่มจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางแบบซองแล้ว อย่างเช่น Smooto, Morika และ Jula’s herb

โดยในปีนี้ บริษัทมีแผนที่ออกสินค้าลิขสิทธิ์ เพื่อเพิ่มสีสันของสินค้าของเวนดิ้งพลัส สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวการ์ตูนลิขสิทธิ์แรกของคือ “โดราเอมอน” 40 ลายสำหรับเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ตั้งเป้า4ล้านขวดภายในปี2564 นอกจากจำหน่ายผ่านตู้ของเวนดิ้งพลัสแล้ว ยังมีแผนที่จะนำเข้าไปวางจำหน่ายในช่องทาง E-commerce และMarket place ชั้นนำ และในอนาคตอันใกล้จะมีสินค้าลิขสิทธิ์ตัวคาแรกเตอร์เข้ามาเพิ่มอีก 2 คาแรกเตอร์

นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายรุกตลาดใหม่ๆ เข้าเสริมพร์อตธุรกิจให้หลากหลายอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น Sabuy Money บริการ E-Wallet ใน Ecosystem ของเวนดิ้งพลัส หรือ Sabuy Exchange ที่เข้ามาช่วยเสริมเรื่องของ Loyalty Program ในกลุ่มร้านค้าปลีก ซึ่งมีจุดเด่นที่ต่างจากคู่แข่งในตลาดคือ ระบบสะสมแต้มที่ลูกค้าสามารถนำแต้มของพันธมิตรมาใช้ร่วมกันได้

รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการทำงานกับพาร์ทเนอร์อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายไปหา พาร์ทเนอร์ใหม่ๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดที่ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นทางออกให้กับอีกหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กในการขยายช่องทางจำหน่ายและเพิ่มการเข้าถึงของผู้บริโภค คาดว่าภายในปีนี้จะสามารถขยายความร่วมมือได้ราวๆ10 โปรเจ็ค

“ปีนี้บริษัทใช้งบลงทุนราว 600 ล้านบาท แบ่งเป็น งบลงทุนติดตั้งตู้เวนดิ้งแมชชีน  400 ล้านบาทให้ครอบคลุมจากเดิม 21 จังหวัดโดยขยายไปจังหวัดใกล้เคียง บนโลเคชั่นที่มีศักยภาพเติบโตสูง เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย แหล่งชุมชนต่างๆ  และอีก 200 ล้านบาท เป็น งบลงทุนในส่วนของ commercial investment

รวมทั้งการลงทุนเข้าซื้อกิจการธุรกิจตู้เวนดิ้งแมชชีนรายย่อยที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้หลังจากต้องประสบปัญหากับวิฤติต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีการเจรจาราว 10 รายและจะทะยอยสรุปผลตลอดทั้งปี ”

ที่มา: https://www.thansettakij.com/content/business/467266

“GMM” ผนึก “เวนดิ้งพลัส” ขายสินค้าเพลงผ่านตู้หยอดเหรียญ

ผู้จัดการรายวัน360-GMM Trading ร่วมกับ สบาย เทคโนโลยี ภายใต้แบรนด์ เวนดิ้งพลัส ผู้ผลิตตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจับมือร่วมกันขยายช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม Physical product ประเภทเพลงในรูปแบบ USB MP3 และCD MP3 เจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเสียงเพลงเป็นเพื่อน ระหว่างเดินทาง
นายชูเกียรติ ธัญสุนทรสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด GMM Trading กล่าวว่า “จากข้อมูลยอดขายในปี 2562 -2563 การขายสินค้าประเภท Physical product ยังมีรายได้ต่อปีประมาณ 360 ล้านบาท ถึงแม้ทุกวันนี้ผู้บริโภคจะใช้บริการฟังเพลงแบบ Streaming มากขึ้นก็ตาม แต่ยังคงมีกลุ่มเป้าหมายที่ยังคงซื้อสินค้าประเภทนี้คือกลุ่มผู้ใช้รถเดินทางระหว่างจังหวัดทั้งท่องเที่ยวและทำงาน

โดยพื้นที่ปักหมุด กลยุทธ์ลงไปตามร้านสะดวกซื้อในกลุ่ม G Store หรือ Gas Station สถานีบริการน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนับเป็นยอดขายสัดส่วนกว่า 50% ของยอดขายจากทุกช่องทาง โดยสินค้าประเภท USB MP3 มียอดขายที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในรถยนต์ทุกคันมีช่องต่อ USB เป็นส่วนใหญ่อีกทั้งความจุของเพลงใน USB กว่า 80 เพลง ยังสามารถฟังได้นานกว่า 5 ชม. ประกอบกับราคาที่ไม่แพงและสามารถนำไปใช้ซ้ำหรือเป็นของสะสมได้ด้วย”

นายโอฬาร เปรื่องวิทยาการ รักษาการหัวหน้าหน่วยงาน Trading – Sales & Marketing GMM Trading กล่าวเสริมในส่วนของช่องทางการขายว่า “การที่เราเห็นยุทธศาสตร์การวางพื้นที่จัดจำหน่ายในกลุ่มรอบนอก (Rural Area) เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับตัวของร้านค้าสะดวกซื้อในบริเวณเมือง (Urban Area) ที่ปรับพื้นที่ชั้นวางสินค้าเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทำให้เราต้องปรับกลยุทธ์การกระจายสินค้าที่เปลี่ยนไปเช่นกัน แต่เราพบแล้วว่า ยังมีลูกค้าที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของ GMM GRAMMY แต่หาซื้อตามร้านสะดวกซื้อแบบเดิมไม่ได้ เราจึงมองเห็นช่องทางในการทำธุรกิจร่วมกับตู้จำหน่ายสินค้าเวนดิ้งพลัส ที่นับวันยิ่งมีการเติบโตและขยายสาขามากขึ้นทุกเดือนๆ ทำให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น”

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) แห่งอาณาจักรตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เวนดิ้งพลัส กล่าวว่า “ในขณะนี้ เวนดิ้งพลัสได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติไปได้ทั่วถึง 21 จังหวัดทั่วประเทศ ตามจุดติดตั้งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ แหล่งชุมชน ร้านค้า และตามสถานีให้บริการน้ำมันต่างๆ ปัจจุบันเรามีตู้จำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มอัตโนมัติให้บริการกว่า 5,700 ตู้ทั่วประเทศการร่วมมือกับทาง GMM Grammy ในการจำหน่ายสินค้า MP3 CD USB เพลงจากแกรมมี่นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางเป็นประจำได้เป็นอย่างดี ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและสามารถหาซื้อสินค้าได้สะดวกสบายขึ้นด้วยเช่นกัน และยังถือเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้าที่จำหน่ายในตู้เวนดิ้งพลัสอีกด้วย โดยเราได้เริ่มวางจำหน่ายสินค้าแกรมมี่ตามตู้จำหน่ายสินค้าของเวนดิ้งพลัสแล้ว ณ สถานีบริการน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง”ที่มา: mgronline

สบาย เทคโนโลยี ชูธง หุ้นฟินเท็ค IPO ตัวแรก เตรียมเข้าเทรด ต้นพฤศจิกายน 2563

สบาย เทคโนโลยี ชูธง หุ้นฟินเท็ค IPO ตัวแรก เตรียมเข้าเทรด ต้นพฤศจิกานี้ มั่นใจในธุรกิจ E-Money, ระบบชำระเงิน และตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ต่อยอดธุรกิจตู้เติมเงิน หุ้น FinTech ตัวแรกที่เข้าเทรดในตลาดหุ้นไทย เปิดตัว Eco System, E-Money ระบบชำระเงิน รองรับลูกค้าทุกกลุ่ม ต่อยอดธุรกิจตู้เติมเงิน และตู้ขายสินค้าอัตโนมัติให้เติบโตต่อเนื่อง

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SABUY เปิดเผยว่า SABUY ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (Fin Tech) ที่มี Eco System เป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นธุรกิจค้าปลีก (E-Commerce) รูปแบบใหม่ และ ให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตู้เติมเงินแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ครอบคลุมตั้งแต่ลูกค้าระดับกลาง และ ลูกค้ารายได้น้อยทั่วประเทศ โดยธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจตู้เติมเงินอัตโนมัติ ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” มากกว่า 52,000 ตู้ อาทิเติม เงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid) บริการรับชำระบิล บริการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) บริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร และบริการรับชำระบิลสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ และซื้อสินค้าอื่นๆ

2. ธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ เน้นการจำหน่ายเครื่องดื่ม, ขนม และ สินค้าต่างๆ ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิ้งพลัส” และ “6.11” กว่า 5,700 ตู้ ครอบคลุมถึง 21 จังหวัด ทั่วประเทศ เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม เครื่องดื่มชาเขียว อาหารสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว รวมถึงสินค้าต่างๆ อาทิ หน้ากากผ้า, อุปกรณ์ Gadget, เสื้อยืดชุดชั้นใน และ MP3, CD เพลง เป็นต้น โดยมีการติดตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงงาน สถานศึกษา หอพัก สถานีขนส่ง สถานีบริการน้ำมัน สำนักงาน จุดกระจายและจุดโหลดสินค้า

3. ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร ให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหารทั้งระบบ Hardware และ Software และเป็นผู้ให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการบำรุงรักษา มีศูนย์อาหารภายใต้การดูแลทั้งหมด 205 ศูนย์ ตามห้างสรรพสินค้า สำนักงาน โรงงาน สถานศึกษา อาทิ เทสโก โลตัส , Tops, โรบินสัน และ เทอมินอล21 เป็นต้น

4. ธุรกิจให้บริการการชำระเงิน บริษัทฯจะให้บริการการชำระเงิน ผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท สบาย มันนี จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งสิ้น 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money License) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Agent License: PA) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร (Payment Facilitator License: PF) และ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fund Transfer License)

ปัจจุบัน  SABUY มีรายได้หลักกว่า 50% จาก ธุรกิจตู้เติมเงินภายใต้ แบรนด์ “เติมสบายพลัส” และ มีรายได้ 30% จากธุรกิจขายสินค้าผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,328 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 417 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 86 ล้านบาท ในขณะที่ในงวด 9 เดือนแรกปี 2562 นี้ บริษัทฯ มีรายได้รวม 892 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 400 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 52 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจตู้ขายสินค้าเติบโตเฉลี่ยสูง และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากแผนการเพิ่มจำนวนตู้สินค้าอย่างต่อเนื่อง และ การเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีราคาต่อหน่วยสูง เช่น หน้ากากอนามัย เสื้อยืด ราคาเฉลี่ยประมาณ 100 บาททำให้รายได้ต่อตู้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ จากปัจจุบันที่รายได้หลักมาจากการการจำหน่ายเครื่องดื่มราคาเฉลี่ย 10-15 บาทต่อชื้น รวมถึงการขยายร้านค้าปลีกอัตโนมัติรูปแบบใหม่ภายใต้แบรนด์ “6.11 Select” และ “6.11 Corner” และ ร้านบริการซักผ้าอัตโนมัติ “ SABUY WASH”

บริษัทฯ มี Eco System ของตนเองซึ่งในปี 2562 มีจำนวนทรานแซกชั่นสูงถึง 27 ล้านทรานแซกชั่น ครอบคลุม E-Money Platform ,บัตรเครดิต,QR Prompt Pay, In-app Promotion ,Loyalty program และ เงินสด ซึ่งสามารถรองรับระบบชำระเงินสำคัญที่มีผู้ใช้จำนวนมาก เช่น SCB EASY VISA MASTER CARD Rabbit Linepay True Money Grabpay Alipay PromptPay และระบบ Loyalty Program รองรับระบบ TRUE YOU และอื่นๆ เป็นต้น โดย SABUY มีทีมงานด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่พัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงด้วยตนเอง ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารด้านเทคโนโลยี ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านระบบธนาคารระดับนานาชาติ”

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่ม Commerce โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 157.02 ล้านหุ้น หรือ 15% ของทุนจดทะเบียน 1,050 ล้านบาท (พาร์ 1 บาท) แก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าเทรดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี63นี้โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการต่างๆ อาทิ โครงการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money Service) โครงการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการให้บริการระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ศูนย์อาหารและร้านค้า โครงการขยายศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนโครงการเพิ่มตู้ขายสินค้าอัตโนมัติซึ่งมีอัตราการเติบโตสูง เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆตามกฎหมาย

ด้าน นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของ SABUY กล่าวว่า “ หุ้นIPO ของ SABUY ได้รับความสนใจอย่างสูงจากการโรดโชว์กับ สถาบันการเงินต่างๆ เนื่องจากเป็นหุ้น Fin Tech ตัวแรกของตลาดหุ้นไทย โดย SABUY มี Business Model ที่ดีและพิสูจน์แล้วว่าสร้างผลกำไรได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ SABUY มี Eco System ของตนเองที่มีผู้ใช้มากถึง 27 ล้านทรานแซกชั่นต่อปี และ มีแผนการขยายธุรกิจที่จะสร้างการเติบโตอย่างสูง โดยที่สำคัญ ทีมผู้บริหารระดับสูงของ SABUY เป็นทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ระดับสูงจากธนาคารระดับโลก และ ธนาคารชั้นนำของไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างสูง และ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมด้าน E-Banking และ E-Commerce เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ SABUY ยังมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีทุนจดทะเบียนสูงถึง 1,050 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นและ อัตรากำไรสุทธิสูง และ มีอัตราหนี้สินต่อทุนต่ำ จึงมีโอกาสในการขยายกิจการด้าน E-Commerce ได้อีกมาก”

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY มีทุนจดทะเบียน 1,050.00 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 887.98 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 887.98 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีกลุ่มรุจนพรพจี และ กลุ่มวีระประวัติ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัทคือ บริษัทเวนดิ้ง พลัส จำกัด (“VDP”)  เป็นผู้ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น เครื่องดื่ม ขนม และสินค้าต่างๆ ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ  ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิ้งพลัส” บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด (“SBM”) เป็นผู้ให้บริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สบาย มันนี่” และบริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด (“SBS”) เป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบศูนย์อาหาร บริการระบบศูนย์อาหาร และบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบศูนย์อาหาร

ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซ์ (1 ตุลาคม 2563)